Online Support
Yahoo Id : 051sms [at] chmail.ir
Email : 051sms [at] chmail.ir

قابل توجه کاربران گرامی :

جهت ارسال پیامک های غیر تجاری ؛ در صورتی که دارای ارگان حقوقی هستید یکی از فرم های زیر را متناسب با خط اختصاصی خود پرینت نمایید و با ثبت اطلاعات حقوقی و مهر و امضا از بخش پشتیبانی پنل کاربری ——>   درخواست خدماتی نمودن خطوط ارسال فرمایید.


دانلود فرم خدماتی خطوط 1000
** فرم فوق حتما در سربرگ سازمان پرینت گرفته شود.

دانلود فرم خدماتی خطوط 2000

دانلود فرم خدماتی خطوط 3000 (حقیقی)

دانلود فرم خدماتی خطوط 3000 (حقوقی)
در سربرگ پرینت گرفته شده و مهر و امضا گردد.
دانلود فرم خدماتی خطوط 50001

+ نامه ها باید بصورت اسکن ارائه گردد و هرگونه عکس با کیفیت پایین قابل پذیرش نمی باشد.

+ کلیه تعهدنامه ها باید بصورت تایپ شده ارائه گردد.
دانلود فرم خدماتی خطوط 50002 – 50005
** خطوط در این اپراتور فقط برای شرکتها و سازمانهای بزرگ خدماتی می شوند.

شایان ذکر است :
1. در حال حاضر خطوط فقط برای اشخاص حقوقی خدماتی می شوند.
2. پیشنهاد می گردد جهت خدماتی شدن خط از خطوط اپراتور 1000 استفاده کنید در دیگر اپراتورها روال خدماتی شدن خط بسیار زمانبر و طولانی است.

شرایط خدماتی کردن خطوط 021 چیست؟

1- اگر تعهد نامه مربوط به شرکت یا موسسه است باید درسربرگ مربوط به آن شرکت که دارای شماره ثبت است چاپ شده و ممهور به مهر شرکت باشد .

2- تکمیل تمامی بندهای مربوطه توسط کاربر و نماینده الزامی می باشد

3- قسمت پائین فرم نام شرکت ارائه دهنده ( نماینده ) نوشته شده و توسط نماینده مهر و امضاء شود

4- زمان اعمال شماره از زمان دریافت اصل فرم توسط آسانک یک هفته می باشد

دانلود فرم خدماتی خطوط 021


4 4 4 4